Hans van der Linden Directeur / Adviseur MKB Lands Advies Wijkermeerweg 41, 1948 NT Beverwijk T 0251 - 290 900, info@lands.nl www.lands.nl

Eigen beheer definitief afgeschaft!

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een unieke positie in de pensioenwereld, hij/zij mag pensioen opbouwen in de eigen BV. Hieraan komt op 1 april 2017 een einde, ‘pensioen in eigen beheer’ voor DGA’s wordt dan afgeschaft. Wat zijn de gevolgen voor de DGA ? 

Wet uitfasering pensioen eigen beheer

Ongetwijfeld hebt u iets gehoord over de gevolgen van de ‘Wet Uitfasering pensioen eigen beheer’. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer is met ingang van 1 april aanstaande niet langer mogelijk. Ook moet een keuze gemaakt worden over de pensioenaanspraak die al is op­gebouwd in eigen beheer. Welke keuzemogelijkheden heeft U als DGA? • Afkopen • Omzetten naar een oudedags­verplichting • Behoud van het eigen beheer op basis van een premievrij pensioen.

Afkopen

U mag de opgebouwde rechten in eigen beheer afkopen. De afkoop vindt plaats op basis van de fiscale waarde. Om afkoop extra te stimuleren wordt een belastingvoordeel gegeven. Koop je af in 2017 dan blijft 34,5% van de reserve buiten de heffing, in 2018 is de korting nog 25% en in 2019 nog 19,5%. Deze korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. De waardeaangroei vanaf 1 januari 2016 wordt volledig belast.

Omzetten in oudedagsverplichting

Als DGA kunt er ook voor kiezen om de eigen beheer reserve om te zetten in een zogenoemde oudedagsverplichting. De hoogte van deze verplichting is de fiscale waarde van de pensioenreserve. Jaarlijks rent je de verplichting op tegen de marktrente. Omzetten kan tot uiterlijk 31 december 2019. Voordelen: • het geld blijft in de onderneming beschikbaar voor de bedrijfsvoering • uitkeren van dividend is makkelijker, het is namelijk duidelijk hoe hoog de reserve is en actuariële berekeningen zijn niet langer nodig. Op de pensioendatum moet de DGA de verplichting omzetten in een lijfrente die ten minste 20 jaar uitkeert. De DGA kan er ook voor kiezen om de reserve naar een verzekeraar of bancaire instelling over te dragen. In dit geval gelden de ‘normale’ lijfrentevoorwaarden.

Behoud van het eigen beheer op basis van een premievrij pensioen

De derde mogelijkheid is dat de DGA het opgebouwde pensioen als pensioen­reserve in eigen beheer aanhoudt. Dan blijven de pensioenrechten van de DGA, en zijn of haar partner, premievrij in de BV behouden en vindt geen nieuwe opbouw meer plaats. Verder blijft alles onge­wijzigd, ook de dividendklem blijft van toepassing.

Verzekeringen

Veel DGA’s hebben een verzekering gesloten om (een deel van) de op te bouwen reserve veilig te stellen. Of deze verzekeringen na 1 april 2017 nog ongewijzigd voortgezet kunnen worden is een vraag die afhankelijk is van het doel van de verzekering.

Verzekering bepaald deel

De DGA had de mogelijkheid een deel van het pensioen in eigen beheer op te bouwen en een deel te verzekeren. In dit geval is er een pensioenovereenkomst gesloten op basis van (een deel van) de pensioentoezegging. Dit kan ook na 1 april 2017 worden voortgezet. De DGA mag tenslotte nog wel pensioen opbouwen als het maar verzekerd is. Het is wel verstandig om de toezegging te controleren op juistheid en te beoordelen of het nog voldoet.

Verzekering onbepaald deel

De DGA kon er ook voor kiezen om een onbepaald deel te verzekeren. De BV is dan de uitvoerder van de pensioen­regeling. De DGA stort een willekeurige premie in een pensioenverzekering. Het verzekerde kapitaal is een extra zekerheid voor de te vormen reserve. Of deze vorm van verzekeren nog mogelijk is na 1 april 2017, is discutabel. Als de verzekering gebruikt wordt om de eigen beheer reserve gefaseerd af te laten nemen, dan kan het. Maar het is niet toegestaan om beide pensioenen, dus de verzekering en de eigen beheer reserve, te laten toekomen aan de DGA.

Dekkingspolis

De DGA kon ook een netto verzekering sluiten met de BV als begunstigde, met als doel dekking voor de op te bouwen reserves. Deze verzekering kan gewoon doorlopen na 1 april 2017. Wel is het verstandig om na te gaan of deze verzekering ongewijzigd in stand moet worden gehouden en/of voldoet deze nog aan de behoefte?

Overdracht van de waarde

De DGA kan ook kiezen om de opgebouwde waarde van de verzekering nu al naar de BV te halen. Houd dan goed de datum in de gaten. De aanvraag moet namelijk binnen drie maanden na de inwerkingtreding van de wet ingediend zijn. Dit betekent vóór 1 juli 2017.

Advies

De DGA heeft veel keuzemogelijkheden en een standaardadvies is niet te geven. Wat de beste optie is, is afhankelijk van onder meer de wensen en persoonlijke situatie van de DGA. Maar ook de (ex-) partner speelt bij de besluitvorming een grote rol.

Voor afkoop en omzetting van de eigen beheer reserve in de oudedagsverplichting moet de partner uitdrukkelijk toestemming verlenen. Hij of zij moet voor het verlies aan pensioenaanspraken door de DGA, en niet door de BV, worden gecompenseerd. De positie van de (ex-)partner wordt tenslotte verslechterd. Het beoogde nabestaandenpensioen wordt verlaagd of zelfs beëindigd en bij omzetting is er geen sprake meer van pensioenverevening bij scheiding. De afkoop of omzetting moet ook aan de belastingdienst gemeld worden. Uit deze melding moet de goedkeuring van de (ex-)partner ook blijken.

Een goed en onafhankelijk advies aan de (ex-)partner is dan ook erg belangrijk. Het slechts zetten van een handtekening zal niet leiden tot de conclusie dat de (ex-)partner zich bewust is van de gevolgen van het afstempelen van de pensioen­aanspraak.

Pensioenopbouw in de toekomst

Tenslotte moet over de toekomst gedacht worden. Want laten we niet vergeten dat de DGA in de toekomst ook een inkomen nodig heeft ! De mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen wordt dan wel afgeschaft, maar de behoefte aan pensioen blijft natuurlijk bestaan. En de opbouw van een pensioeninkomen kan in de toekomst wél bij een verzekeraar ondergebracht worden.

Lands Advies biedt pensioenadvies op maat. Wilt u hierover meer weten neem dan gerust contact op met ons kantoor, telefoon: 0251 – 290900, e-mail: info@lands.nl. 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over risicoanalyse contact op met een van de risicoadviseurs van Lands Advies. 

0251 – 29 09 00 of

info@lands.nl

www.lands.nl

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development