Reconstructie informatievoorziening sinterkoelers

Begin december is Provinciale Staten geïnformeerd over de situatie rondom de sinterkoelers van Tata Steel. De sinterkoelers bleken meer stof uit te stoten dan vergund. Op verzoek van Provinciale Staten is een reconstructie opgesteld over de wijze waarop het proces en de informatievoorziening zijn gelopen.

De reconstructie richt zich op het samenspel tussen Tata Steel, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland, de verantwoordelijk gedeputeerde en het college van Gedeputeerde Staten. Ook is een uitgebreide tijdlijn opgesteld, waarin is beschreven wie op welk moment wat wist over de sinterkoelers. Op basis van de reconstructie worden de volgende voorlopige conclusies getrokken:
Bij de feitelijke opvolging rondom de sinterkoelers is door de betrokkenen juist gehandeld op basis van de op dat moment beschikbare informatie;
de informatievoorziening is op verschillende momenten onvoldoende op schrift gesteld en was niet tijdig;
in de vergunning van 2007 is een norm voor de sinterkoelers opgenomen die daar niet op die manier in terecht had moeten komen; en
dat de wijze waarop de provincie vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) heeft georganiseerd, hoe de provincie daarop toe ziet en hoe de escalatieladder bij incidenten wordt gehanteerd, moet worden verbeterd in samenspraak met de OD NZKG.
De komende tijd vinden nog verschillende onderzoeken plaats. Deze kunnen leiden tot nieuwe of aanvullende inzichten en conclusies.

Vervolgacties
De provincie Noord-Holland is vergunningverlener en toezichthouder. Het is de taak van de provincie de balans tussen de activiteiten van bedrijven in Noord-Holland en de leefbaarheid te bewaken en toe te zien op de naleving van de gestelde voorschriften. De situatie bij de sinterkoelers laat zien dat voor Tata Steel een meer programmatische aanpak nodig is om deze taak goed te kunnen vervullen. In deze programmatische aanpak worden prioriteiten gesteld over de inzet richting Tata Steel om de meeste winst op het gebied van gezondheid en vermindering van hinder te behalen. Een gezondere leefomgeving blijft daarbij het uitgangspunt.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development