Wijzigingen werkloosheidsrecht in 2015 en 2016

Vanaf 1 juli 2015 en 1 januari 2016 vinden door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aanpassingen van het Werkloos-heidsrecht plaats.

Wijzigingen arbeidsrecht in kaart

Naast de binnen het Arbeidsrecht per 1 januari 2015 doorgevoerde aanpassingen van het Flexrecht en per 1 juli 2015 doorgevoerde aanpassingen van het Ontslagrecht (zie mijn vorige artikelen in de IJmondiaan edities 3 en 4, 2014), vinden vanaf 1 juli 2015 en 1 januari 2016 door de invoering van de WWZ (die op 10 juni 2014 in de Eerste Kamer is aangenomen) ook aanpassingen van het Werkloosheidsrecht plaats. In het navolgende zullen deze aanpassingen kort worden toegelicht.

Passende arbeid in WW, ZW en WIA/WGA

Een WW-uitkeringsgerechtigde is verplicht om in voldoende mate te proberen passende arbeid te vinden. Per 1 juli 2015 wordt de definitie van passende arbeid in de Werkloosheidswet (WW) aangepast, aldus dat na 6 maanden (in plaats van de huidige 12 maanden) alle arbeid als passende arbeid wordt aangemerkt. Deze aanscherping van het begrip passende arbeid werkt door naar de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), althans de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeids-geschikten (WGA).

Inkomensverrekening in de WW

Per 1 juli 2015 wordt in de WW de (huidige) systematiek van urenverrekening vervangen door de systematiek van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op de uitkering. Het andere deel wordt niet in mindering gebracht. Daarbij wordt gedurende de eerste 2 maanden 75% van het inkomen en daarna 70% van het inkomen met de WW-uitkering verrekend. Het recht op WW-uitkering eindigt als de werknemer geen relevant loonverlies meer heeft. Door de invoering van de inkomens- verrekening wordt vanaf 1 januari 2016 de sanctie op verwijtbare werkloosheid (als de werknemer door eigen toedoen geen passend werk, behoudt, verkrijgt of aanvaardt) ook in de vorm van inkomensverrekening opgelegd.

Verkorting WW-duur en vertraagde opbouw arbeidsverleden

Per 1 januari 2016 wordt de wettelijke maximale duur van de WW-uitkering tussen 2016 en 2019 teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. De hoogte van de WW-uitkering in deze periode is gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Werkgevers en werknemers kunnen bij cao (aanvullende) afspraken maken. De verkorte WW-duur geldt niet voor de vóór 1 januari 2016 reeds ingegane uitkeringen. Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2016 een nieuwe opbouwregeling voor het arbeidsverleden: over de eerste 10 jaar blijft de huidige opbouw van de WW-uitkering van 1 maand uitkering per jaar arbeids-verleden gelden, na de eerste 10 jaar geldt nog 0,5 maand uitkering per jaar arbeidsverleden. Het vóór 2016 opgebouwde arbeidsverleden wordt daarbij gerespecteerd. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke zaken, kunt u altijd contact met mij opnemen en ben ik u graag van dienst.

Mr. Esther Avontuur 

Mr. Esther Avontuur is advocaat Arbeidsrecht bij Tanger Advocaten N.V., met vestigingen in de IJmond, Alkmaar en Haarlem één van de grootste advocaten­kantoren van Kennemerland. Zie de website: www.tanger.nl

Mail uw vragen aan: e.avontuur@tanger.nl of bel ons kantoor: 0255-547800.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development