Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 worden een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ter versterking van de positie van flexwerkers beoogd in werking te treden, gevolgd door wijzigingen per 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Deze eerste wijzigingen moeten ertoe leiden dat werkgevers er sneller toe overgaan werknemers met een tijdelijk arbeidscontract in vaste dienst te nemen.

Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid

Op 18 februari 2014 heeft De Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen. De plenaire behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer vindt plaats op 3 juni 2014. De verwachting is dat het wets­voorstel vóór 1 juli 2014 definitief als wet wordt aangenomen. In het navolgende worden de op grond van het wetsvoorstel beoogde eerste wijzigingen kort opgesomd, gevolgd door een aantal in dat verband relevante tips voor de werk­geverspraktijk.

Geen proeftijdbeding

In een arbeidsovereenkomst voor be­­paalde tijd van maximaal 6 maanden, mag geen proeftijdbeding meer worden op­genomen.

Geen concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag geen concurrentie­beding meer worden opgenomen, tenzij dit voor de werkgever (aantoonbaar) nood­zakelijk is wegens een zwaarwegend bedrijfsbelang. De werkgever moet dit zwaarwegend bedrijfsbelang dan in de arbeidsovereenkomst nader schriftelijk toelichten.

Aanzeggingsverplichting

De werkgever moet uiterlijk 1 maand voor het einde van rechtswege van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden de werk­nemer schriftelijk aanzeggen of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd en als er wordt verlengd, onder welke voorwaarden dat dan gebeurt.

Tips voor de werkgeverspraktijk

Als het wetsvoorstel definitief als wet is aangenomen, dient een werkgever vanaf 1 juli 2014 er dus steeds op bedacht te zijn: of hij een arbeidsovereenkomst voor maximaal 6 maanden zonder proeftijd of een arbeidsovereenkomst voor meer dan 6 maanden met een proeftijd voorstaat, dat hij in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een concurrentie­beding uitdrukkelijk aangeeft welk zwaar­wegend bedrijfsbelang dit beoogt te beschermen en dat hij bij het einde van rechtswege na 1 augustus 2014 van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden een aan­zeggingstermijn van tenminste 1 maand in acht neemt voor een schriftelijke bevestiging van de mogelijke verlenging van het dienstverband en de daaraan verbonden voorwaarden. Voor vragen of meer informatie over dit onderwerp of over andere arbeidsrechtelijke zaken, kunt u altijd contact met mij opnemen en ben ik u graag van dienst.

LET OP: Dit artikel is geschreven vóór de publicatiedatum van deze IJmondiaan. Op 10 juni 2014 is in de Eerste Kamer de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) alsnog aangenomen, waarbij de invoering van het eerste deel van de WWZ (waarnaar in dit artikel wordt verwezen) van 1 juli 2014 is uitgesteld naar 1 januari 2015. Voor vragen hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met mr. Esther Avontuur, advocaat Arbeidsrecht bij Tanger Advocaten N.V. per email: e.avontuur@tanger.nl of per telefoon: 0255-547800. 

Mr. Esther Avontuur is advocaat Arbeidsrecht bij Tanger Advocaten N.V., met vestigingen in de IJmond, Alkmaar en Haarlem één van de grootste advocatenkantoren van Kennemerland. Zie de website: www.tanger.nl. Mail uw vragen aan: e.avontuur@tanger.nl of bel ons kantoor: 0255-547800.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development