Ook nader onderzoek naar route via Golfbaantracé voor Verbinding A8-A9

Voor een betere Verbinding A8-A9 worden drie routes (alternatieven) nader onderzocht. Op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt ook het Golfbaanalternatief verder uitgewerkt, naast het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief.

Voorzitter van de stuurgroep Verbinding A8-A9, gedeputeerde Elisabeth Post: “Wij zien alleen het Nul-plusalternatief en het Heemskerkalternatief als meest kansrijk, dit is een weloverwogen besluit geweest. De Commissie m.e.r. ziet echter ook het Golfbaanalternatief als kansrijk. Wij delen dit standpunt niet, maar we kunnen beter nu zorgvuldig zijn, dan achteraf tot de conclusie komen dat er een alternatief ontbrak. Op advies van de Commissie doen we daarom ook serieus vervolgonderzoek naar het Golfbaanalternatief.”

Het volledige advies van de Commissie m.e.r., een beschrijving van de verschillende alternatieven en de onderzoeksrapporten zijn na te lezen op www.verbindinga8-a9.nl.

Kansrijke alternatieven

In april besloten de samenwerkende partijen om de meest kansrijke alternatieven nader te onderzoeken. Alternatieven die minder goed scoorden gingen niet verder mee in het vervolgonderzoek. Het Golfbaanalternatief hoorde daar bij, vooral vanwege de flink hogere aanlegkosten. In de gemaakte afweging is gekeken naar inhoudelijke aspecten (onderzoeksrapporten), bestuurlijke aspecten (bv. hoogte van de investeringskosten) en omgevingsaspecten (bv. impact op de Stelling van Amsterdam).

Verdere procedure

De drie genoemde alternatieven worden nu verder uitgewerkt. Na de zomer vinden hiervoor ontwerpsessies met de omgeving plaats.

In de zomer van 2017 maken bestuurders van de samenwerkende partijen de keuze voor een voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. In eerdere planningen werd uitgegaan van een keuze voor een voorkeursalternatief in het voorjaar van 2017. De uitvoerende werkzaamheden kunnen dan naar verwachting in 2019 beginnen.

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt tot ernstige overlast, zoals sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie NoordHolland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

Bijschrift foto: Naar het nul-plusalternatief (paars), het Heemskerkalternatief (blauw) en het Golfbaanalternatief (oranje) wordt nader onderzoek gedaan. De andere alternatieven (grijs) worden niet verder onderzocht.

 

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development