Uitvoering Regionale Mobiliteitsvisie weer een stap dichterbij

De IJmondgemeenten hebben samen de Regionale Mobiliteitsvisie opgesteld. Afgelopen dinsdag werd deze visie besproken in de gezamenlijke raadscommissie van de IJmond. De commissieleden waren positief over de aanpak en de inhoud van de visie. Eerder dit jaar stelden de afzonderlijke collegebesturen de visie al vast. De visie bevat de gezamenlijke ambitie van de IJmondgemeenten, een analyse van huidige en toekomstige knelpunten en een lijst met maatregelen om deze knelpunten op te lossen.

Samenwerking over gemeentegrenzen heen

De regionale visie is opgesteld in samenwerking met provincie, Rijkswaterstaat en de Kamer van Koophandel. Daarnaast heeft een enquête onder IJmondbewoners en gesprekken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ook input geleverd. Na een inspraakperiode en presentaties in de verschillende raadscommissies kwam de definitieve versie tot stand. Gisteravond besteedde de gezamenlijke Raadscommissie IJmond aandacht aan de visie. De commissieleden gaven aan grote waarde te hechten aan samenwerking binnen de IJmondgemeenten en samenwerking met andere partijen, zoals de provincie en Rijkswaterstaat. De commissieleden zullen nu hun afzonderlijke raden adviseren over het al dan niet vaststellen van het stuk.

Maatregelen

De visie bevat een groot scala aan maatregelen. Van relatief kleine maatregelen, zoals het verbeteren van (brom)fietsparkeren, tot grotere maatregelen zoals een fietstunnel onder de Velsertraverse. Daarnaast zet de IJmond in op het verminderen van het aantal autobewegingen in de spits. Samen met Rijkswaterstaat en provincie wordt de doorstroming op de hoofdwegen verbeterd door bijvoorbeeld de verkeerslichten te koppelen. In de visie staan oplossingen die de doorstroming van het verkeer verbeteren maar tegelijkertijd recht doen aan de belangen van milieu, leefbaarheid en veiligheid.

Uitvoering

De uitvoering van de visie vindt plaats onder supervisie van de IJmondwethouders Verkeer, verenigd in de Stuurgroep Wegbeheerders. Eerder dit jaar ondertekenden deze wethouders het convenant IJmond Bereikbaar waarin afspraken staan over de wijze waarop zij gezamenlijk de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond gaan uitvoeren. Op basis van het convenant werken de IJmondgemeenten samen aan een plan voor de uitvoering en de financiering van de maatregelen, waarbij maximaal wordt ingezet op binnenhalen van subsidies. Het convenant bevat verder afspraken over de rolverdeling tussen gemeenten en Milieudienst IJmond en over gezamenlijke communicatie over behaalde resultaten. Ga voor meer informatie over het Programma IJmond Bereikbaar en de Regionale Mobiliteitsvisie IJmond naar www.ijmondbereikbaar.nl.

Plaats een reactie

Klik hier om je reactie te plaatsen

Evenementen

  • Geen evenementen
  • Advertisement

    webdesign development